Shoushan (壽山): climbing Kaohsiung’s monkey mountain